”Lapsivaikutukset jäivät tutkimatta ja se on laiminlyönti” – Tuulikki Tepora kritisoi avioliittolain muutosta

19.6.2016 klo 12:49 Politiikka Kristiina Kunnas

– Lapsivaikutukset jäivät tutkimatta ja se on laiminlyönti avioliittolakimuutoksen yhteydessä. Tätä mieltä on opettaja ja KD Helsingin piirin puheenjohtaja Tuulikki Tepora.

Pikkuparlamentissa ja säätytalossa pidettiin tulevaisuutta käsittelevä seminaari FOR THE NEXT GENERATIONS. Järjestäjänä olivat muiden muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunta sekä Sitra. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus on tulevaisuusvaliokunnan jäsen.

– Sain olla mukana mielenkiintoisessa seminaarissa. Asiantuntijat Euroopan maista esittivät omia tulevaisuuden näkymiään eri yhteiskunnallisilta aloilta, toteaa Tuulikki Tepora.

Kansanedustaja Tanus johti säätytalossa Special Issues – erityisosiota, jossa Tepora esitti alustuksen avioliittolakiin ja koulujen opetussuunnitelmaan liittyvistä muutoksista.

– Kansainvälisen järjestön palveluksessa oleva juristi kiinnitti huomiota siihen, että lapsiasiain valtuutetun kannanotto lapsivaikutusten tutkimatta jättämisestä on laiminlyönti avioliittolakimuutoksen yhteydessä. Asia on syytä tutkia, KD Helsingin piirin puheenjohtaja Tuulikki Tepora muistuttaa.

Suomen eduskunta päätti joulukuussa 2014 hyväksyä avioliittolain muutoksen sukupuolineutraaliksi liitoksi. Jos lakimuutos vahvistetaan 1. maaliskuuta 2017, voivat myös nais- ja miesparit solmia avioliiton Suomessa. Nykyisin on voimassa parisuhdelaki, mikä mahdollistaa samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn ja siten virallistetun suhteen.

Tärkeä periaate lapsen edun ja lapsivaikutusten arvioinnista lainsäätämisen yhteydessä jätettiin ottamatta huomioon.

– Lakialoite tuli eduskuntaan kansalaisaloitteena. Sitä kutsuttiin Tahdon 2013 –kampanjaksi. Siihen saatiin nopeasti kerätyksi yli 166 000 ääntä, kun kansalaisaloitteen käsittelyyn eduskunnassa vaaditaan 50 000 ääntä.  Keräyksen onnistumiseen vaikutettiin voimakkaasti tehokkaalla median tuella.  Miehen ja naisen avioliiton säilyttämisen puolesta esitettyjä kannanottoja ja kampanjoita ei tuotu lainkaan tasapuolisen runsaasti julkisuuteen.

Eduskunnan lakivaliokunta kumosi mietinnössään Tahdon 2013 -kansalaisaloitteen puutteellisena. Sekä lakivaliokunta että lapsiasiainvaltuutettu totesivat, että kaikkien lapsiin vaikuttavien lakimuutosten yhteydessä on tehtävä lapsivaikutusten arviointi. Sitä edellyttää paitsi YK:n Lastenoikeuksien julistus myös Suomen laki.

– Tätä arviointia ei tehty. Kansalaisaloite eteni kuitenkin eduskunnan päätettäväksi lakivaliokunnan mietintöön jätetyn vastalauseen pohjalta ja eduskunta hyväksyi lain. Poliittinen päätös on siis ristiriidassa lakivaliokunnan ja lapsiasiavaltuutetun antamaan kielteiseen päätökseen, Tepora toteaa.

– Tärkeä periaate lapsen edun ja lapsivaikutusten arvioinnista lainsäätämisen yhteydessä jätettiin ottamatta huomioon. Tämä on ristiriita myös poliittisen päätöksenteon ja arvokysymyksen välillä, hän painottaa.

Viime vuonna kerätty kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä miehen ja naisen välisenä liittona etenee ennen juhannusta eduskuntaan. Kansalaisaloite sai 106 195 allekirjoittajaa. Vielä ei ole vahvistettu sukupuolineutraalia avioliittolakia.

– Ennen noin perustavaa laatua olevan yhteiskuntaan vaikuttavan lakimuutoksen vahvistamista pitää lapsivaikutusten arviointi tehdä, Tepora vaatii.

– Samalla tuetaan sitä avioliittolain arvopohjaa, mihin länsimainen lainsäädäntö perustuu; avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto ja lapsella on lähtökohtaisesti oikeus sekä isään että äitiin.

 

 

Ylös