Kd ideologia 1: PERUSARVOT EPP:N PERIAATEOHJELMASSA

14.1.2017 klo 12:00 Uutiset Esa Erävalo

Kristillisdemokratian poliittista aatetta Suomessa edustaa KD, joka periaateohjelmansa mukaan on “osa kansainvälistä, monimuotoista kristillisdemokraattista liikettä”. Euroopassa tätä liiketta kokoaa Euroopan kansanpuolue (EPP), joka tosin viime vuosisadan lopulla hyväksyi yhteyteensä myös muita keskustaoikeistolaisia puolueita, kuten Suomesta Kokoomuksen. EPP:n tuore, joulukuussa 2012 Bukarestissa uusittu, periaateohjelma on kuitenkin edelleen perusvireeltään kristillisdemokraattinen. Esimerkiksi Kokoomus toimi EPP:n periaateohjelmaa vastaan ajaessaan kauppojen aukioloa sunnuntaisin.
KD päätti viime kesän puoluekokouksessaan päivittää periaateohjelmaansa. Tässä artikkelisarjassa pohjustetaan ohjelmatyön edellyttämää ideologista keskustelua. Lähtökohdaksi otetaan EPP:n periaateohjelman ydinkappale, joka kuuluu vapaasti suomennettuna seuraavasti:
“Yhdessä poliittisessa perheessä, joka on nyt laajempi kuin koskaan, vahvistamme sen tähden sitoutumisemme EPP:n ydinarvoihin. Nämä arvot ovat: ihmiselämän arvo kaikissa sen olemassaolon vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, totuus, solidaarisuus ja subsidiariteetti. Kristillinen ihmiskuva on niiden lähtökohta. Yhteisen hyvän saavuttaminen on niiden lopullinen tavoite. Niiden käytäntöön soveltamiseksi on vahva kansalaisyhteiskunta välttämätön. Sen edistämisessä meitä ohjaa järki ja historiallinen kokemus.”
Tämä artikkelisarja käy nämä perusarvot yksitellen läpi. Sarjan pohjustukseksi on hyvä tutustua myös EPP:n periaateohjelman keskeiseen kohtaan uskon ja politiikan suhteesta:
”140. Me EPP:n jäsenpuolueet vahvistamme jälleen sen yhteyden, joka on evankeliumin ja kristilliseen kulttuuriperintöön perustuvien kristillisten arvojen sekä vapauden, kaikkien ihmisten perustavanlaatuisen tasa-arvoisuuden, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden demokraattisten ihanteiden välillä. Samalla korostamme kirkon ja valtion erottamista toisistaan ja tarvetta tehdä ero kirkon ja valtion roolien välillä yhteiskunnassa kuten myös uskonnon ja politiikan välillä. Evankeliumi ei ole poliittinen ohjelma. Mutta tämän eron tekemisen ei koskaan saa oikeuttaa kirkkoja syrjäyttämistä julkiselta kentältä tai johtaa vähentämään sen tarvetta, että poliittinen ja uskonnollinen kenttä ovat jatkuvassa vuoropuhelussa ja vuorovaikutuksessa keskenään. Tätä vuoropuhelua on vahvistettava. EPP pitää arvossa SEUT:n (Sopimus Euroopan Unionin Toiminnasta) artiklaa 17 ja pitää sitä tärkeimpänä työkaluna esimerkiksi käsiteltäessä kristittyjen ja muiden uskonnollisten ryhmien kokemaa vainoa maailmassa. Uskonnonvapaus, sisältäen oikeuden kääntyä toiseen uskontoon tai olla uskonnoton, on saman tasoinen muiden perustavien ihmisoikeuksien kanssa.
141. Tunnustaen inspiraation lähteiksi sivilisaatiomme kreikkalaisroomalaiset ja juutalaiskristilliset juuret sekä valistuksen, haluamme asemoitua olennaisesti arvopuolueena ilman tunnustuksellisia siteitä. Tämä pätee sekä niihin meistä, jotka uskovat Jumalaan totuuden, oikeudenmukaisuuden, hyvän ja kauneuden lähteenä ja että ihmiskunta on kutsuttu myötävaikuttamaan Jumalan luomisen ja vapautuksen työhön, että niihin, jotka eivät jaa tätä uskoa, mutta kunnioittavat samoja universaaleja arvoja niiden noustessa toisista lähteistä.
142 Jos EPP hylkää, unohtaa, laiminlyö tai laimentaa arvonsa, siitä ei tule muuta kuin vallan väline, ilman sielua tai tulevaisuutta–”

Ylös