Helsingin Sanomat: Turvallisuus on vaalien kärkiteema

14.1.2015 klo 09:52 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Jouko Jääskeläinen arvioi Helsingin Sanomille, että puolustuspolitiikka ja Suomen kansainvälinen asema puhuttavat vaaleissa eniten.

Väi­tän, et­tä suu­ri ylei­sö ajat­te­lee, et­tä saa­ko kun­nas­ta jatkossakin ter­veys­pal­ve­lut­ ja kou­lut

 

Hel­sin­gin Sa­no­mat (14.1) ky­syi edus­kun­ta­puo­lueil­ta, mit­kä konk­reet­ti­set asiat nou­se­vat vaa­lien al­la kaik­kein tär­keim­mik­si. Yksi haastatelluista oli Kristillisdemokraattien kansanedustaja Jouko Jääskeläinen.

Hän arvioi, että eduskunnassa tul­laan vään­tä­mään sii­tä, mi­ten kun­nat kes­tä­vät nykyisessä ta­lous­ti­lan­tees­sa, kun tulossa on so­te-uu­dis­tus ja päi­vä­hoi­touu­dis­tus. Vaa­li­väit­te­lys­sä kärkeen nou­se­vat Jääskeläisen arvion mukaan tur­val­li­suus­ky­sy­myk­set, joihin liittyy kokonainen vyyhti asioita.

– Suo­men puo­lus­tus­po­li­tiik­ka, puo­lus­tus­mää­rä­ra­hat, liit­tou­tu­mis­ky­sy­myk­set, ter­ro­ris­mi, ja po­lii­sin voi­ma­va­rat. On Uk­rai­na ja Pa­rii­si ja is­la­min ase­ma de­mo­kraat­ti­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa ver­sus Suo­men po­lii­sin re­surs­sit.

Jääskeläinen uskoo, että suu­ri ylei­sö ei me­ne vaa­lei­hin ta­lous­ti­lan­ne edel­lä. Hänen mielestään ih­mi­set kau­his­te­le­vat ta­lous­uu­ti­sia vas­ta, kun on tu­los­sa lop­pu­ti­li tai lo­mau­tuk­sia.

Hy­vin­voin­ti­val­tion ra­hat ja tur­val­li­suus ovat ih­mis­iä lä­hin­nä. Jääskeläisen tuntuman mukaan so­te-uu­dis­tusta makustellaan yhä, et­tä on­ko se hy­vä uu­dis­tus.

– Väi­tän, et­tä suu­ri ylei­sö ajat­te­lee, et­tä saa­ko kun­nas­ta jatkossakin ter­veys­pal­ve­lut­ ja kou­lut.

Ylös