Väitöstutkimus: Peräti 77 prosenttia vanhuksista sai suosituksia vähemmän proteiinia

30.3.2016 klo 08:58 Kotimaa Samuli Rissanen

Sekä kotona että pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten ruokavalio on usein huonolaatuinen, osoittaa Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

ETM Satu Jyväkorpi selvitti väitöstutkimuksessaan kotona asuvien sekä pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Hän selvitti myös ravitsemusohjauksen ja -opetuksen vaikuttavuutta tutkittavien ruokavalion laatuun, ravintoaineiden saantiin, kaatumisiin ja elämänlaatuun.

Ravitsemusohjauksen ja opetuksen vaikutusta ikääntyneiden ravitsemustilaan, ravintoaineiden saantiin ja ruokavalion laatuun ei juurikaan ole tutkittu.

Kaikista tutkittavista 77 prosenttia sai suosituksia vähemmän proteiinia. Vitamiineista D-ja E-vitamiinin, folaatin ja tiamiinin riittämätön saanti oli yleisintä.

Tutkimukseen osallistuneista pitkäaikaishoidon ikääntyneistä 17 prosenttia oli virheravittuja ja 68 prosenttia virheravitsemusriskissä. Kotona asuvista iäkkäistä viheravitsemus vaihteli 0-3 prosentin ja virheravitsemuksen riski vaihteli 7-60 prosentin välillä.

Virheravituilla ja virheravitsemusriskissä olevilla ravintoaineiden riittämätön saanti oli yleisintä, mutta myös hyvässä ravitsemustilassa olevilla ikääntyneillä proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli heikkoa.

Kaikista tutkittavista 77 prosenttia sai suosituksia vähemmän proteiinia. Tutkittavilla, joiden liikuntakyky ja kognitio olivat heikentyneet, oli myös huonoin ravitsemustila. Vitamiineista D-ja E-vitamiinin, folaatin ja tiamiinin riittämätön saanti oli yleisintä.

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskursseilla osallistuneiden ruokavalion laatu, C-vitamiinin ja kuidun saanti sekä psykologinen hyvinvointi paranivat. Vaikutuksen suuruus vaihteli pienestä lähelle kohtalaista. Kotona asuvien muistisairaiden proteiininsaanti ja elämänlaatu paranivat sekä kaatumiset vähenivät vuoden kestävän räätälöidyn ravitsemusintervention seurauksena.

– Tulokset osoittavat, että ruokavalion heikko laatu ja riittämätön proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli yleistä kaiken kuntoisilla ikääntyneillä.

– Räätälöidyillä ravitsemusinterventioilla on mahdollista parantaa ikääntyneiden ruokavalion laatua ja ravintoaineiden saantia, kohentaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää kotona asuvien muistisairaiden kaatumisalttiutta, Jyväkorpi toteaa.

Hyvällä ravitsemuksella on huomattavia vaikutuksia ikääntyneiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Vähäinen proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti lisää haurastumisen riskiä, kiihdyttää lihaskatoa ja heikentää vastustuskykyä.

 

 

Ylös