Sähköinen resepti on tuonut muutoksia apteekkityöhön – käsittely sujuvoitunut

18.6.2016 klo 08:52 Kotimaa KD Lehti

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että reseptien käsittely on nopeutunut ja sujuvoitunut sähköisen reseptin käyttöönoton myötä.

Sähköisen reseptin käyttöönotto on tuonut muutoksia apteekkihenkilöstön työnkuviin Suomessa, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Apteekkareille suunnatussa kyselytutkimuksessa 74 prosenttia vastaajista koki, että erityisesti apteekkien teknisen henkilöstön työ on muuttunut.

Teknisen henkilöstön reseptien käsittely on vähentynyt huomattavasti, sillä heillä ei ole oikeutta sähköisten reseptitietojen katseluun. Apteekkareista lähes puolet ilmoitti, että sähköinen resepti on vaikuttanut myös farmaseuttisen henkilöstön työhön. Farmaseuteilla ja proviisoreilla reseptien käsittely on lisääntynyt. Joka viides apteekkari kuitenkin arvioi, että reseptien käsittely on nopeutunut ja sujuvoitunut sähköisen reseptin käyttöönoton myötä.

Lähes kaksi kolmesta apteekkarista oli tehnyt kalusteisiin ja laitteisiin liittyviä investointeja sähköisen reseptin käyttöönoton vuoksi.

44 prosenttia apteekkareista arvioi sähköisen reseptin vaikuttaneen myös heidän omaan ajankäyttöönsä. 41 prosenttia kertoi, että sähköinen resepti on nopeuttanut reseptin toimitusta. Noin joka viides arvioi reseptin käsittelyn lisääntyneen ja lähes yhtä moni piti järjestelmän käyttöönottoa työläänä.

Apteekkareista 61 prosenttia oli tehnyt kalusteisiin ja laitteisiin liittyviä investointeja sähköisen reseptin käyttöönoton vuoksi. Yleisimmin apteekkarit olivat uusineet ja hankkineet lisää tietokoneita ja atk-laitteita. Osassa apteekeista oli tehty myös kalustehankintoja, kuten uusittu työtasoja ja reseptin toimituspisteitä.

Vaikka sähköisen reseptin käyttöönotto oli muuttanut työnkuvia apteekissa, valtaosa eli 72 prosenttia apteekkareista arvioi, ettei se ole vaikuttanut apteekin henkilökunnan määrään. Apteekkareista 28 prosenttia ilmoitti sähköisen reseptin vaikuttaneen henkilökunnan määrään: näissä apteekeissa joka kolmannessa teknistä henkilökuntaa oli vähennetty ja lähes yhtä monessa farmaseuttista henkilökuntaa palkattu lisää.

155 apteekkaria vastasi kyselyyn

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena syksyllä 2014. Kyselylomake lähetettiin kolmasosalle apteekkareista, jotka poimittiin satunnaisotannalla Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä. Kyselyn sai 191 ja siihen vastasi 155 apteekkaria, joten vastausprosentti oli 81, mitä voidaan pitää erinomaisena.
Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa kolmivuotista tutkimusprojektia, jossa arvioidaan sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen Suomessa. Tutkimusta rahoittaa Kela.
Sähköinen resepti on Suomessa otettu käyttöön apteekeissa sekä yksityisessä ja julkisessa terveydenhuollossa. Sen tavoitteena on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Oikeus sähköisten reseptitietojen käsittelyyn on apteekissa rajattu farmaseuteille ja proviisoreille.
Perinteisiä reseptejä, kuten paperireseptejä käytettäessä myös tekninen henkilökunta sai osallistua reseptin toimitusprosessiin tallentamalla reseptin tietoja apteekkitietojärjestelmään. Vuonna 2014 sähköisten reseptien osuus Suomen apteekeista toimitetuista resepteistä oli yli 70 prosenttia ja vuonna 2015 jo yli 90 prosenttia.
Ylös