KD Nuorten uusi poliittinen ohjelma esittää rohkeaa talous- ja yrittäjyyspolitiikkaa sekä liittymistä Natoon

9.3.2020 klo 11:50 Politiikka Merja Eräpolku

KD Nuorten uusi poliittinen ohjelma ”Vapaus, vastuu, tulevaisuus” sisältää rohkeita yrittäjyyteen ja työllistymiseen kannustavia ehdotuksia. Talouspolitiikassa voimakas yrittäjyyspainotus ja varsin kriittinen suhtautuminen ammattiyhdistysliikkeeseen.

KD:n nuorisojärjestön poliittista ohjelmaa käsiteltiin vuosikokouksessa loppusyksystä, jossa tehtiin poliittiset linjaukset. Sen jälkeen ohjelmaa työstettiin julkaisukuntoon ja kännettiin ruotsiksi helmikuun loppuun mennessä.

– Tämän uuden ohjelman pohjana oli Jiska Gröhnin puheenjohtajakaudella 2017 tehty linjapaperi. Sitä muokattiin rakenteeltaan ja uusia aihealueita tuli mukaan. Ilmastokysymyksiä ja luonnonsuojeluasioita käsitellään aiempaa laajemmin ja omissa kappaleissaan. Uutena on kulttuuri- ja kieliasioita eläinsuojeluosio. Aiempaa kattavampi ”linjapaperi” nimettiin poliittiseksi ohjelmaksi, kertoo KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Pääosin nuorisojärjestön ohjelma on varsin linjassa KD-puolueen linjan kanssa. Kuitenkin on useita aihepiirejä, kuten talous- ja työllisyyspolitiikka sekä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, jossa KD Nuorilla on omia vahvoja linjauksiaan.

KD Nuoret on jo pidempään ajanut Suomen liittymistä Natoon. Puoluekokouksissa ei sen sijaan ole kovin laajaa tukea ehdotukselle löytynyt.

– Nato-kysymys on vakiintunut järjestön linjaksi, joka on monelle myös syy kuulua KD-Nuoriin. Toki meidänkin riveistämme löytyy niitä, jotka ovat eri mieltä asiasta, mutta nielleet tämän linjauksen, Lyytikäinen toteaa.

Nuorisojärjestön mukaan EU:n puolustusyhteistyössä tulee mennä mahdollisimman pitkälle, niin kauan kuin päätöksenteko säilyy kansallisella tasolla. EU:n puolustusyhteistyön tulee olla Natoa täydentävä ja tukeva.

Järjestö esittää myös Suomen irtautumista jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Tämä aloite sai hyväksynnän myös KD:n puoluekokouksessa.

– Kannatamme koko ikäluokalle yhteisiä kutsuntoja. Tarkoitus on, että myös tytöt saavat paremmin tietoa asepalveluksesta. Tällä hetkellä on vaikea ottaa kaikesta selvää. Naisille emme kuitenkaan halua pakollista asevelvollisuutta. Ehkä pidemmällä aikavälillä on syytä järjestelmää muuttaa laajemmin, mutta siihen ei ohjelmassa oteta kantaa, Lyytikäinen kertoo.

Ohjelmassa sanotaan, että ”Suomen tulee ylläpitää keskustelua menetettyjen alueiden palauttamiseksi sekä seurata alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä”.

– Emme pidä mahdottomana, että Venäjällä voi tulla vielä joskus täysi sekasorto, ja siinä tapauksessa Suomen pitäisi olla luonnollinen vaihtoehto ottaa Karjalasta koppia, Lyytikäinen sanoo.

Ohjelmassa korostetaan, että ”työttömyyttä on purettava toisaalta kannustamalla työntekoon kaikissa elämäntilanteissa ja toisaalta helpottamalla palkkaamista edistämällä paikallista sopimista. Yrittäjäksi ryhtymisen tulee olla kannustavaa ja yrittäjän alkutaipaleelle tulee olla saatavilla tarvittava tuki. Yrittäjillä pitää olla oikeus reiluun sosiaaliturvaan, joka myös mahdollistaa sivutoimisen yrittämisen esimerkiksi opintojen ohessa, pienten lasten vanhemmille ja osatyökykyisille.”

KD Nuorten mielestä korkeakouluille voitaisi tarjota ns. yrittäjyysrahaa, mikäli opiskelija tai opiskelijaryhmä perustaa yrityksen, joka työllistää vähintään yhden työntekijän enemmän kuin perustajia on.

Jos ihminen ei halua kuulua ammattiliittoon, tulisi hänellä olla vapaus sopia työnantajan kanssa palkkausehdoistaan.

Sopimusvapaus vakiinnuttanut asemansa KD Nuorten linjassa.

– Toki näemme ammattiliitot tärkeinä pelureina etenkin jollain aloilla. Mutta jos ihminen ei halua kuulua ammattiliittoon, tulisi hänellä olla vapaus sopia työnantajan kanssa palkkausehdoistaan kuten itse parhaaksi näkee.

– Jos jollain työpaikalla on mielekkäämpää sopia yleissitovan työehtosopimuksen ulkopuolella, on paikallinen sopiminen parempi vaihtoehto. Mielestämme ei pitäisi olla pakko sitoutua yleisiin työehtosopimuksiin, jos ei halua, KD Nuorten puheenjohtaja kertoo.

Vuosikokouksessa perintövero oli aihe, joka aiheutti ehkä laajimman keskustelun.

– Pohjaesityksessä ehdotettiin perintöverosta luopumista kokonaan. Kokous päätyi kuitenkin kompromissiin, ja ehdottaa veron poistamista alaikäisiltä lapsilta ja puolisoilta.

– Kirkollisverokantamme on puoluekokousaloitetta ”kiltimmässä muodossa”. Siinä halutaan mahdollistaa verovähennysoikeus

Esimerkiksi kannustavan perusturvan ja perhepolitiikan osalta KD Nuorten näkemykset vastaavat hyvin puolueen linjauksia.

– Meillä oli kantavana ajatuksena, että niistä teemoista, joista puolueella vahvat ja hyvät linjaukset ei erikseen ryhdytä laajasti kirjaamaan nuorteen ohjelmaan, vaikka niihin yhdymme. Siksi puolueen painopistealueet eivät korostu ohjelmassa.

KD Nuoret haluavat edistää työperäistä maahanmuuttoa ja joustavoittaa työperäisen maahanmuuton prosesseja. Ulkomaalaisille suomalaisesta korkeakoulusta valmistuneille tulee myöntää pysyvä oleskelulupa Suomeen.

– Mielestämme harkintaprosessista tulisi luopua, jos maahanmuuttajalla on jo tullessaan työpaikka Suomesta tiedossa, Lyytikäinen sanoo.

Ohjelmassa muistutetaan, että huoltosuhteen heiketessä Suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

Nuorisojärjestö ehdottaa korkeakoulukampusten yhteyteen perustettavaksi päiväkoteja helpottamaan nuorten perheiden arkea.

Nuorten ohjelmaan voi tutustua KD Nuorten kotisivuilla .

Sekalaisia poimintoja KD Nuorten poliittisesta ohjelmasta:

 • Työmarkkinoita on kehitettävä joustavampaan suuntaan luopumalla työehtosopimusten yleissitovuudesta. Paikallisen sopimisen edistäminen on otettava lähtökohdaksi kaikissa lainsäädännön uudistushankkeissa. Poliittisia työtaisteluita on rajattava lainsäädännöllä muiden Pohjoismaiden tapaan.
 • Yritystukia on maksettava vain tuoreille yrityksille niiden aloitusvaiheessa eikä minkään yritystoiminnan kannattavuus saa perustua yritystuille. Myös luottotietonsa menettäneellä tulee olla mahdollisuus perustaa yritys harkinnanvaraisella valtiontakauksella. Valtion tulee taata työllistyvälle työllistymislaina, jonka henkilö voi käyttää hankintoihin, jotka joutuu tekemään työllistyäkseen.
 • Palkkaamisen sivukulut siirtyvät kokonaan palkansaajalle. Silloin bruttopalkka olisi sama kuin yritysten palkkaamiskustannukset. Tämä selkeyttää palkkaamisen todellisia kustannuksia yritykselle. Lisäksi palkansaajat tietäisivät tarkalleen, mikä on sivukulujen todellinen suuruus.
 • Suomen on selvitettävä Viron yritysveromallin käyttöönottoa. Mallin mukaisesti yrityksen voitoilla tehdyistä investoinneista ei makseta veroa, vaan verot maksetaan vasta sitten kun voittoja jaetaan omistajille.
 • Verotuksen pitää olla mahdollisimman kevyttä, jotta markkinat toimisivat tehokkaammin, työpaikkoja syntyisi nopeammin ja talouden luonnollinen kehityskulku toteutuisi. Työn verotusta on madallettava tuntuvasti, jolloin suuremmalla osalla suomalaisia olisi varaa elättää itsensä ilman valtion tukia.
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuudesta tulee luopua.
 • Talous- ja rahaliitto EMU:ssa jäsenmaiden on noudatettava yhteisesti sovittuja sopimuksia. Jäsenmaiden on vastattava omien talouksien tasapainosta, eikä yhteisvastuuta tule lisätä. Tarvittaessa eurosta on voitava erottaa maita, joilla ei ole edellytyksiä toimia yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Niiden jäsenmaiden, joiden kaikki rajanaapurit ovat EU:n jäsenvaltioita, on osallistuttava muiden jäsenvaltioiden rajavalvonnan kustannuksiin.
 • Maahanmuuttajien koulutuksen tulee keskittyä erityisesti kielikoulutukseen sekä työllistymistä tukevan ammatilliseen pätevyyden saavuttamiseen. Oleskeluluvan saaneet on velvoitettava osallistumaan kieli- ja muuhun koulutukseen.
 • Suomen on nostettava pakolaiskiintiötään huomattavasti. Tavoitetason tulisi olla jopa 5 000 kiintiöpakolaista vuodessa, edellyttäen, että turvapaikanhakijoiden määrä on alhainen. Kiintiön kasvattamisen täytyy kuitenkin tapahtua asteittain ja hallitusti.
 • Suomeen tulee perustaa riippumaton ja itsenäinen perustuslakituomioistuin valvomaan perustuslain toteutumista.
 • Toisen asteen koulutuksen rahoitus on nostettava riittävälle tasolle. Kaikkien mahdollisuutta toisen asteen koulutukseen on tuettava oppimateriaalilisän kautta. Riittävän kattava toisen asteen kouluverkko on taattava, jotta kaikilla on mahdollisuus koulutukseen asuinpaikasta riippumatta.
 • Oppivelvollisuusikärajaa ei tule nostaa 18 ikävuoteen. Toisen asteen koulutusmuotojen yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tulee lisätä ja näin edesauttaa opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin. Lähiopetusta on lisättävä ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa ja oppilaitosten tulee ottaa vastuu koulutuksesta, eikä sysätä sitä harjoittelupaikkojen vastuulle.
 • Korkeakoulupaikkoja tulee siksi lisätä ja sisäänoton tulee olla joustavampaa. Korkeat  ylioppilasarvosanat eivät saa olla ainoa tie korkeakouluun. Korkeakoulujen joustavampi sisäänotto mahdollistaisi nopeamman pääsyn opiskelemaan. Kuitenkin jatkuvan opintojen laiminlyönnin tulee johtaa oppilaitoksesta erottamiseen.
 • Yliopistojen on kannustettava ja kasvatettava opiskelijoita yrittäjyyden pariin. Korkeakoulututkinnoista tulee tehdä entistä joustavampia ja yksilöllisiä opintopolkuja tukevia. Tutkintoon täytyy voida sisällyttää enemmän työharjoitteluja. Myös täydennys- ja muuntokoulutusten tarjontaa on lisättävä.
 • Kehittyvissä maissa väestönkasvun hillitseminen elintasoa kohottamalla on tärkeämpää kuin energiantuotannon vähäpäästöisyys. Ilmastonmuutosta on kuitenkin pyrittävä torjumaan kansainvälisin sopimuksin eikä tyytyä siirtämään päästöjä länsimaista kehittyviin maihin.
 • Ohjaamisen kohti hiilineutraalia Suomea tulee tapahtua mahdollisimman teknologianeutraalisti ja markkinaehtoisesti, johon vaikutetaan politiikalla päästökaupan tai muiden vastaavien mekanismien avulla. EU:n päästökauppa on hyvä alku energiantuotannon ohjaamisessa kohti hiilineutraaliutta.
 • KD Nuoret kannattaa lemmikkien tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä yhtenäiseen, kaikki tunnistusmerkityt eläimet kattavaan eläintietokantaan.
 • Ihmisiä on kannustettava vähäpäästöiseen liikkumiseen korottamalla pyöräilystä maksettavaa verovapaata kilometrikorvausta ja pyöräilyn verovähennysoikeutta autoilua kannustavammaksi.
 • KD Nuoret kannattaa maailman- ja EU:n laajuisia toimia lentämisen vähentämiseksi esimerkiksi lentoveron kautta. Suomen ei tule asettaa erillistä kansallista lentoveroa tai sen on koskettava vain Suomen sisäisiä lentoja.
 • Asumisessa tulee entistä enemmän huomioida jakotalous ja yhteisöllisyys. KD Nuoret kannattaa yhteisöllisen asumisen lisäämistä. Yhteisöllisyys tulee kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi yhteisillä oleskelu-, keittiö- tai puutarhaalueilla. Näin voidaan vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyden tunnetta. KD Nuoret myös tahtoo lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta asuntopolitiikan keinoin.
 • Viranomaisilla tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet määrätä henkilö pakkohoitoon, jos hän kärsii vakavasta päihderiippuvuudesta tai mielenterveyden ongelmista.
Ylös