”Perustuslaki turvaa kirkon sisäistä autonomiaa” – KHO:n ratkaisu selkeyttää kirkon oikeudellista tilannetta, toteavat piispat

19.9.2020 klo 10:25 Kotimaa Merja Eräpolku

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille. KHO kumosi ratkaisullaan hallinto-oikeuden tuomion, jonka mukaan papille annettu varoitus ei ollut lainmukainen. Päätös tukee kirkon autonomiaa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 18. syyskuuta ratkaisun kysymyksessä, joka koski papin toimittamaa samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti lokakuussa 2017 antaa pastori Arpad Kovacsille kirkkolain mukaisen kirjallisen varoituksen, koska tämän katsottiin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapituli totesi, että avioliittolakia muutettaessa ei tarkoitettu muuttaa kirkollisen vihkimisen edellytyksiä.

KHO totesi selvityksessään että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä ja vihkimistä koskevaa säännöstöä ei ollut  vuonna 2017 voimaan tulleen avioliittolainsäädännön vuoksi muutettu. Näin ollen tuomiokapituli ei toiminut asiassa lainvastaisesti, sillä perustuslaki turvaa kirkon sisäistä autonomiaa.

Ratkaisussa todetaan, että kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. KHO päätyi ratkaisuun äänin 4–1.

Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat toteavat tiedotteessaan, että KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta pitkään jatkuneessa kirkon vihkikäytäntöjä koskeneessa keskustelussa.

– KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana, piispat toteavat.

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21.10.2020.

Ylös