Turkulainen Tommi Terä tähtää valtuustoon: ”KD:n arvopohjalta on hyvä ponnistaa”

27.4.2021 klo 09:21 Politiikka Merja Eräpolku

– Haluan olla luomassa positiivisen kasvun kehää, jossa hyvien päätösten kerrannaisvaikutukset vaikuttavat kaupungin kehitykseen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin, sanoo Tommi Terä, joka tähtää tosissaan Turun kaupunginvaltuustoon.

Jos valtuustopaikka avautuu, valtiotieteitä opiskeleva tradenomi Tommi Terä, 32, lupaa tehdä työnsä huolella.

Kuntatalouden lainalaisuuden mukaan kunnan on toimittava suhdanteiden vastaisesti.

– Hyvänä aikana olisi siis säästettävä, ja huonompana aikana investoitava. Siksi Turun onkin nykyisessä tilanteessaan uskallettava investoida. Näin toimimalla luodaan työtä, verotuloja, hyvinvointia ja ostovoimaa eli kylvetään siemenet tulevalle talouskasvulle.

– Useita iskuja koronan aikana ottanut yrityssektori ei kaipaa korulauseita, vaan konkreettisia tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi tehokkaampi kaavoitus, yritysneuvonnan tarkempi räätälöinti, ns. yhden luukun palvelut, ja lupahakemusten sujuvoittaminen. Lisäksi paikallisille yrityksille on taattava realistiset osallistumisen ja pärjäämisen mahdollisuudet kaupungin hankekilpailutuksiin. Tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi suurten hankkeiden jakaminen pienempiin osiin.

Terä muistuttaa, että talouden tervehtyessä kykenemme myös varmimmin huolehtimaan lähimmäisistämme.

– Turun palvelutilanne on yleisesti varsin hyvä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei haasteita olisi. Oma pyrkimykseni on löytää ne ihmisryhmät ja tilanteet, jotka kaipaavat apua, tukea ja ratkaisua kaikkein kipeimmin. Turussa näitä löytyy ainakin koulumaailmasta, vanhuspalveluista ja yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa.

Terä muistuttaa, että KD:n arvopohja on laajalti jaettu äänestäjäkuntamme ulkopuolellakin.

– Mutta puoluetta ei koeta niin sanottuna yleispuolueena, vaan se on leimattu osin syystä ja osin syyttä ”vain” kristittyjen puolueeksi. Näin on etenkin nuorten parissa.

– Tarkoitus ei ole viedä mitään pois kristillisestä arvopohjastamme, vaan päinvastoin korostaa sitä ja osoittaa siten, miten erinomaisen hyvä ja hyödyllinen se on yhteiskunnallemme yksilön henkilökohtaisesta vakaumuksesta riippumatta.

– Näkemykset, ajatukset ja sen myötä päätökset saavat alkunsa aina niistä arvoista, jotka elämäämme ohjaavat. KD pohjaa päätöksentekonsa niihin tukeviin, kestäviin ja todistetusti tuloksia tuottaviin arvoihin, joille koko länsimainen hyvinvointiyhteiskuntamme rakentuu, Terä korostaa.

– Jaan tämän arvopohjan ja siten kristillisdemokraatit oli politiikan pariin lähtiessäni ainoa realistinen vaihtoehto. Tältä arvopohjalta on hyvä ponnistaa, ja se tuottaa jatkossakin hyviä päätöksiä.

Tommi Terä oli jo edellisissä kuntavaaleissa ehdolla ja sai tuolloin ensikosketuksen ehdokkaana olemiseen.

– Kokemus oli opettavainen ja motivoi jatkamaan politiikan parissa. Koin, että tämä on se kenttä, jossa haluan toimia ja jonka kautta haluan palvella. Päätinkin jo tuolloin, että olen käytettävissä, hän kertoo.

Päätökset eivät ole yksittäisiä, vaan niillä on aina laajemmat vaikutukset.

Terä haluaa olla olla rakentamassa taloudellisesti kestävää, yritysmyönteistä ja lähimmäisistä huolehtivaa kaupunkia.

– Pyrin katsomaan kaupunkia ja sen päätöksentekoa kokonaisuutena; päätökset eivät ole yksittäisiä, vaan niillä on aina laajemmat vaikutukset. Tämä on otettava huomioon nykyistä paremmin esimerkiksi kaavoituksessa ja kaupunkikuvan luomisessa, palveluiden kehittämisessä sekä yhteiskunnan epäkohtien ratkaisuja haettaessa. Päätöksenteon on oltava suunnitellumpaa, kokonaisvaltaista ja valtuustokausien yli kestävää, sillä muuten teemme hyvin lyhytnäköistä ja kestämätöntä politiikkaa.

– Kaipaan Turun päätöksentekoon myös tehokkuutta; vähemmän kampaviinereitä ja enemmän päätöksiä. Lisäksi päättäjän on aina muistettava, että kaiken päätöksenteon on kohdeltava ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, ja sen päämääränä on edistää kaupungin kehitystä ja ihmisten hyvinvointia.

Terä kertoo kantavansa huolta koulumaailman hyvinvoinnista.

– Perheiden hyvinvoinnin lisäksi se on niin yksilön kuin yhteiskunnankin tulevaisuudelle kaikkein oleellisinta. Sisäilmaongelmat ovat tehneet Turussa viime vuosien aikana koulusta toisensa jälkeen käyttökelvottoman. Nämä kohteet on pikimmiten korjattava tai korvattava uudisrakennuksilla, sillä jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mahdollisuus suorittaa opintiensä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.

– Lisäksi kiusaamistilanteiden, syrjäytyneisyyden ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi kouluihin on saatava riittävästi osaavaa opetus- ja muuta henkilökuntaa, kuten psykiatrisia sairaanhoitajia. Kouluissa on myös varmistettava riittävän pienet opettajakohtaiset oppilasmäärät, ja otettava yleisesti huomioon opiskelijat yksilöinä. Esimerkiksi ylevin periaattein perusteltava kouluinkluusio tulee toteuttaa vain riittävin resurssein, sillä muussa tapauksessa se on vahingollinen kaikille osallisille, hän sanoo.

– Tämän kaiken lisäksi vähintään yhden harrastuksen jokaiselle peruskoululaiselle takaavaa Suomen malli on syytä ottaa pysyväksi osaksi Turun peruskouluja. Mallin kehittämisessä on otettava huomioon lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä toiveet.

Myös vanhuspalvelut vaativat niin Turussa viime vuosina esiin tulleiden yksittäisten laadun ja sen valvonnan laiminlyöntien kuin yleisesti väestörakenteen muutoksen vuoksi selkeitä toimia.

– Kotihoidon palvelun taso, laadunvalvonta sekä henkilöstön riittävä määrä ja osaaminen on turvattava, jotta kunniakansalaisemme saavat arvoistansa palvelua.

Lisäksi omaishoidon asemaa on parannettava ja omaishoitajien hyvinvoinnista sekä jaksamisesta huolehdittava nykyistä paremmin.

– Omaisestaan huolehtiminen on jo itsessään arvokas hoitomuoto, jonka kaltaista lähimmäisenrakkautta soisi yhteiskunnasta aina löytyvän. Lisäksi se on eduksi niin kotona pidempään turvallisesti asumaan kykenevälle hoidettavalle yksilölle kuin yhteiskunnalle, jolle omaishoito on muita hoitomuotoja selkeästi taloudellisempi vaihtoehto.

Kolmanneksi Tommi Terä haluaa nostaa kolmannen sektorin toimijat, johon Turun olisi panostettava.

– Järjestöt ja seurakunnat ovat usein kaupunkia notkeampina toimijoina tuomassa helpotusta ja luomassa ratkaisuja asukkaiden ajankohtaisiin ja kriittisiin elämäntilanteisiin ja haasteisiin. Ruoka-aputoiminta sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat oivia esimerkkejä toimista, joilla moni järjestö tuo helpotusta avuntarpeessa olevien lähimmäisten elämiin.

– Haluan, että Turku ja kolmas sektori kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen sopimaan selkeämmät sävelet yhteistyölle ja -toimijuudelle, jotta nykyisellään varsin pirstaloitunut järjestökenttä tulisi yhtäläisemmäksi ja läheisemmäksi kaupungin kanssa. Toimintaa olisi tämän myötä helpompi myös kehittää, kun lisääntyneen yhteistyön ja -ymmärryksen myötä esimerkiksi raamit ja vaatimukset niin taloudellisen tuen kuin maksuttomien tai edullisten toimitilojen suhteen olisivat selkeämmät, hän sanoo.

Ylös