Elämän loppuvaiheen asiantuntijaryhmä esittää muutoksia palliatiiviseen hoitoon – eutanasiasta ei yhteistä näkemystä

1.9.2021 klo 11:18 Politiikka Merja Eräpolku

Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmän yksimielisenä näkemyksenä on, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon puutteita ei saada korjattua ilman lainsäädäntömuutoksia. Eutanasian laillistamisesta ei saavutettu yksimielistä näkemystä.

Asiantuntijoista koostuva itsenäinen työryhmä on selvittänyt elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Työryhmän loppuraportti luovutettiin 31. elokuuta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Asiantuntijatyöryhmän mukaan pelkät suositukset eivät työryhmän näkemyksen mukaan riitä puutteiden korjaamiseksi, vaan muutoksia tarvitaan myös lainsäädäntöön. Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja niiden saatavuutta sekä osaamista lisätä.

Loppuraportissaan työryhmä esittää ministeriölle muutoksia potilaslakiin, terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin. Työryhmän toimeksiantona on arvioitu myös lainsäädännön muutoksista koituvia suoria kustannuksia ja säästöjä, jotka saataisiin aikaan elämän loppuvaiheen hoidon toimintakäytäntöjä kehittämällä.

Työryhmä ei esitä yksimielistä näkemystä siitä, tulisiko lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia laillistaa. Työryhmä on kuitenkin hahmotellut mahdollista harkintaa varten kaksi säädösluonnosta lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta.

Ensimmäinen säädösluonnos perustuu kansalaisaloitteeseen ja on rajatumpi, toinen sallivampi. Kolmas vaihtoehto on pitäytyä nykyisessä lainsäädännössä. Työryhmä nostaa loppuraportissa erityisesti esiin, että lääkärin oikeudellinen asema on epäselvä, mikäli lääkäri avustaisi potilasta itsemurhassa.

Lääkäriavusteisen itsemurhan tai eutanasian laillistamisen laajempia yhteiskunnallisia seurauksia tulisi työryhmän näkemyksen mukaan kartoittaa huolellisesti. Loppuraportissa esitettyjen säädösluonnosten toivotaan antavan pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja jäsentävän niitä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, joita lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa koskevassa lain mahdollisessa valmistelussa jouduttaisiin pohtimaan.

Asiantuntijaryhmän työn osana julkaistiin suosituksia palliatiivisen hoitoon ja saattohoitoon sekä tuotettiin Saattohoitopassi-verkkokurssi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Asiantuntijaryhmän taustalla kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti itsenäisen asiantuntijatyöryhmän eutanasian sallimista koskevan kansalaisaloitteen vuoksi. Eduskunta käsitteli ja hylkäsi aloitteen keväällä 2018 ja edellytti laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän asettamista. Asiantuntijaryhmä toimi ajalla 8.5.2018-30.6.2021.

 

 

Ylös