Perustulokokeilu alkaa-mukana 200 henkilöä eri puolilta Suomea

29.12.2016 klo 09:48 Kotimaa KD Lehti

Vuoden vaihteessa alkavaan perustulokokeiluun valittiin satunnaisotannalla 2 000 henkilön kokeiluryhmä. Mukana on henkilöitä tasaisesti eri puolilta Suomea.

Ryhmään kuuluvat ovat saavat asiasta tiedon Kelasta postitettavalla kirjeellä.

Kirjeessä Kela ilmoittaa, että henkilö on tullut valituksi perustulokokeiluun. Kokeiluryhmään kuuluville maksetaan 2 vuoden ajan perustuloa 560 euroa kuukaudessa.

Perustulokokeilun kokeiluryhmä valittiin satunnaisotannalla, joten asia tulee kaikille kokeiluun valituille yllätyksenä

Toisin kuin Kelan muita etuuksia perustuloa ei voi hakea.Yleensä jotakin Kelan etuutta hakiessaan henkilö tietää myös saavansa asiaan liittyvän päätöksen. Perustulokokeilun kokeiluryhmä valittiin satunnaisotannalla, joten asia tulee kaikille kokeiluun valituille yllätyksenä.

– Kelassa on kuitenkin varauduttu asiaa koskeviin kysymyksiin. Kokeiluryhmään kuuluville on muun muassa avattu oma sekä suomen- että ruotsinkielinen palvelunumeronsa, lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen kertoo.

Kokeiluryhmään valitut henkilöt saavat perustulon automaattisesti, joten heidän ei välttämättä tarvitse olla Kelaan yhteydessä asiasta.

– Kokeiluun valittujen henkilöiden tulee kuitenkin muistaa ilmoittaa esimerkiksi perustulon maksamisen estävistä etuuksista tai rajoituksista. Perustulon maksaminen keskeytyy esimerkiksi silloin, jos henkilö lähtee suorittamaan asepalvelusta, alkaa saada eläkettä tai muuttaa ulkomaille, Turunen selventää.

Kokeiluun valituille on kerrottu näistä tilanteista tarkemmin päätöksen yhteydessä lähetetyssä infokirjeessä.

Kokeiluun valikoitui osallistujia ympäri Suomen

Satunnaisotanta kohdistui noin 175 000 henkilöön, josta kokeiluryhmään valikoitui 2 000 henkilöä. Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi.

Kelan paikallishallinto muodostuu viidestä vakuutuspiiristä. Kokeiluun osallistuvista henkilöistä 12 prosenttia on Pohjoisesta vakuutuspiiristä, 15 prosenttia Keskisestä vakuutuspiiristä, 16 prosenttia Läntisestä vakuutuspiiristä, 17 Itäisestä vakuutuspiiristä ja 40 prosenttia Eteläisestä vakuutuspiiristä.

Kokeiluun osallistuvista 48 % on naisia ja 52 % miehiä. 30 % on 25–34-vuotiaita, 29 % 35–44-vuotiaita ja 41 % 45–58-vuotiaita. Henkilöistä 87 % on saanut työmarkkinatukea ja 13 % peruspäivärahaa marraskuussa 2016.

– Kokeiluryhmä vastaa väestötasolla työttömyysturvaa saavien jakaumaa Suomessa, joten kokeiluryhmä on hyvin tätä joukkoa edustava, Turunen kertoo.

Jotta kokeilusta saadaan tieteellisesti luotettavaa tietoa, kokeiluryhmästä ei julkisteta tätä yksityiskohtaisempia tietoja.

Kokeiluun osallistuvien työllistymistä seurataan rekisteritietojen avulla

Kokeiluun osallistuvien työllistymistä seurataan kokeilun aikana. Kokeilun seuranta perustuu ensisijaisesti rekisteritietojen seuraamiseen.

– Kokeilun aikana tehtävät kyselyt ja haastattelut saattaisivat muuttaa kokeiluun osallistuvien käyttäytymistä tai odotuksia kokeilua kohtaan. Kokeilussa mukana olevat saavatkin olla kokeilun ajan rauhassa. Kelasta ei tulla tasaisin väliajoin soittelemaan ja kyselemään, mikä on kokeiluun osallistuvan työllisyystilanne. Sen sijaan asiaa seurataan rekisteritietoja hyödyntämällä, Turunen kertoo.

Ylös