Antti Rinne pohjusti puolueille antamaansa kysymyspatteristoa: ”Tärkeintä on, että hyvinvointivaltio vahvistuu”

26.4.2019 klo 11:11 Uutiset Samuli Rissanen

Eduskuntaryhmät ovat odotetusti valinneet SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen hallitustunnustelijaksi. Rinne antoi kysymykset puolueille heti. Vastauksia odotetaan 30.4.

– Kaikki puolueet ovat samalla viivalla, mitään ennakkoasetelmia ei ole, tänään hallitustunnustelijaksi valittu Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi medialle eduskunnassa.

Hän antoi hallitusyhteistyötä koskevat kysymykset puolueiden vastattavaksi heti.

– Kaikki kysymykset ovat yhtä tärkeitä, Rinne arvioi kymmenen osakysymyksen patteristoaan.

Puolueilla on aikaa vastata niihin ensi tiistaihin eli 30.4. asti.

– Kaikki kysymykset ovat yhtä tärkeitä, Rinne arvioi kymmenen osakysymyksen patteristoaan.

Silti keskeistä neuvottelujen kannalta on talouspolitiikka. Rinteen mukaan se on tärkeä väline, jotta hyvinvontipolitiikaa voidaan kehittää.

– Sdp:lle tärkeintä on, että hyvinvointivaltio vahvistuu, vähennetään eriarvoisuutta ja tehdään tulevaisuusinvestointeja jotta Suomi pärjää 2030-luvullakin.

Alunperin Rinteen tarkoituksena oli ilmoittaa puolueet, joiden kanssa neuvotteluja jatketaan, perjantaina 3.5. Nyt Rinne arvioi, että tarvitaan muutama päivä lisää yhteistä keskustelua muun muassa talouspolitiikasta.

Hallitustunnustelija Rinteen kysymykset eduskuntaryhmille:

1.       Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

a.       Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?

b.       Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?

c.       Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

2.       Suomi on kokoaan suurempi maailmalla

a.       Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?

b.       Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?

c.       Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?

d.       Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

3.       Turvallinen oikeusvaltio Suomi

a.       Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?

b.       Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?

c.       Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?

d.       Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

4.       Elinvoimainen Suomi

a.       Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?

b.       Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?

c.       Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

5.       Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

a.       Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?

b.       Miten uudistaisitte perhevapaita?

c.       Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

6.       Kestävän talouden Suomi

a.       Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?

b.       Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

7.       Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

a.       Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

b.       Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.

c.       Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

8.       Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

a.       Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.

b.       Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.

c.       Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?

d.       Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?

9.       Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

10.   Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?

Ylös