”Finnairin huolehdittava maakuntien saavutettavuudesta ja EU-yhteisvastuuta emme halua lisää” – KD antoi vastalauseensa lisätalousarvioon

25.5.2020 klo 16:52 Eduskunta Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esitti ehtonsa hallituksen kolmanteen lisätalousarvioon. Finnairin pääomittaminen sopii, mutta yhtiön on huolehdittava kotimaanlentojen saatavuudesta. EU-yhteisvastuuta ei haluta lisätä.

Hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa vuodelle 2020 merkittävimmät esitykset liittyvät Finnairin pääomittamiseen, Suomen osallistumiseen EU:n tukivälineisiin sekä ravitsemisyrittäjien tukemiseen.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää Finnairin pääomittamista tärkeänä.

– Tarvitsemme elinvoimaista kansallista lentoyhtiötä tulevaisuudessa turvaamaan kotimainen lentoliikenne ja toimivat lentoyhteydet ulkomaailmaan. Finnairin pääomittamisen lisäksi valtion pitää omistajaohjauksessaan ottaa huomioon maakuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän tarpeiden kannalta tärkeiden maakuntien lentoyhteyksien turvaaminen, Kristillisdemokraattien Sari Essayah sanoo.

Finnairin pääomittamisen lisäksi valtion pitää omistajaohjauksessaan ottaa huomioon maakuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän tarpeiden kannalta tärkeiden maakuntien lentoyhteyksien turvaaminen.

– Toisin kuin hallitus on tuonut esille Suomen ei ole tarpeellista osallistua Euroopan investointipankin (EIP) yhteyteen perustettavaan EU Covid-19-takuurahastoon eikä myöskään työttömyysriskien lieventämisen tilapäiseen tukivälineeseen (SURE), kansanedustaja ja Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa.

Kolmannessa lisätalousarvissa valtiovarainministeriön hallinnonalan pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin enintään 432 milj. euron suuruisen valtiontakauksen eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi ja enintään 372 milj. euron suuruisen valtiontakuun Euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaiselle EU Covid-19 -takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.

KD-ryhmä huomauttaa, että koronakriisi lisää Suomen valtion luottovastuutapahtumia voimakkaasti. Suomessa valtiontakausten kanta (vuoden 2019 lopussa 60,2 mrd.) on selvästi EU-maiden suurin suhteessa BKT:n. Talouspolitiikan Arviointineuvosto on raportissaan nostanut esille suuressa takauskannassa piilevän riskin valtiontaloudelle. Kokonaisarvion puuttuminen kasvavista taloudellista vastuista – sekä kansallista että EU-jäsenyyteen kytkeytyvistä – vaikuttaa siihen voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä edes pitää perustuslain mukaisina vaarantamatta valtion taloutta. Perustuslakivaliokunta on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että valtiontakausten antaminen EU-asetuksen toteuttamiseen ei ole asia, josta voidaan oikeudellisesti sitovasti unionin oikeudessa määrätä.

KD-ryhmä haluaa, että ravitsemisyrittäjien tuen määräraha pitää nostaa vähintään 250 miljoonaan euroon ja myöntämisperusteita on laajenettava niin, että niissä huomioidaan paremmin erilaiset yritykset.

– Monet ravitsemisalan yritykset ovat kyenneet kehittämään liiketoimintaansa tässä haastavassa tilanteessa ja säilyttämään osan myynnistään, KD-ryhmä muistuttaa.

– Aktiivisuus pitäisi huomioida tukien myöntämisessä positiivisesti. Ravitsemisyrittäjien lisäksi tukea tarvitsee myös matkailualan yritykset, joiden tulot ovat romahtaneet rajoitustoimien johdosta.

Talousvaliokunta teki hallituksen esitykseen hyviä muutoksia.

– Tämä lisäys ei kuitenkaan ole riittävä tarpeeseen nähden ja tuen tasoa pitäisi nostaa yhteensä vähintään 300 miljoonaan euroon.

 

KD-eduskuntaryhmä: ”Maakuntien saavutettavuus on huomioitava”

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti valtion osallistumiseen Finnairin osakeantiin.

– Yhtiön oman pääoman ja rahoitusaseman vahvistamiseksi ovat toki tarpeellisia suunniteltu osakeanti ja muut mahdolliset pääomitusratkaisut.

– Finnairin tukemisen yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon myös maakuntien saavutettavuus tulevaisuudessa, Essayah muistuttaa.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa valtion pitävän omistajan roolissa huolen siitä, että Finnairin operatiivinen johto varmistaa riittävät lentoyhteydet koko maassa.

– On ehdottoman tärkeää, että tässä tilanteessa pidetään huolta maakuntien elinvoimasta. Se on samalla koko Suomen nousun edellytys, Essayah sanoo.

 

”Emme halua Suomen osallistuvan EU Covid-19-takuurahastoon”

Kristillisdemokraatit on päättäväisesti ja toistuvasti vastustanut EU-yhteisvastuun lisäämistä.

– Suomen ei ole tarpeellista osallistua Euroopan investointipankin (EIP) yhteyteen perustettavaan EU Covid-19-takuurahastoon eikä myöskään työttömyysriskien lieventämisen tilapäiseen tukivälineeseen (SURE). Myöskään EVM:n kapasiteettia ei pidä avata ehdotetulla tavalla.

KD-ryhmä muistuttaa, että EU Covid-19-takuurahaston myöntämiin takauksiin liittyy huomattavan korkea riski merkittävään määrään tappioita. On myös mahdollista, että uuteen rahastoon pyritään siirtämään kansallisesti kaikkein ongelmallisin lainakanta, jolloin myös EIP:n toimintaan muodostuu maineriski. Toimintatapa poikkeaa voimakkaasti EIP:n aiemmasta tavasta hoitaa rahoitusta ja takauksia. Rahaston hallintaan tarkoitetun osallistujien komitean osaamiselle riskien hallinnassa on pantava erityistä painoarvoa.

KD-ryhmä haluaa, että työttömyysriskin vähentämiseen liittyvä mekanismi (SURE) hylätään lainan käyttötarkoitukseltaan kansalliseen kompetenssiin kuuluvana työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan keinona sekä perustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmenevien valtiosääntöoikeudellisten haasteiden takia.

– Kriisissä on tuettava jäsenmaiden rahoituksen saatavuuden turvaamista, ja tällöin EKP:n toimet ovat ensisijaisia. Yhteisvastuun kasvattaminen merkitsee sitä, että paine tehdä tarvittavat uudistukset heikkenee merkittävästi ennen kriisiä, kriisin aikana ja kriisin jälkeen. Markkinaehtoisuudesta ei pidä siirtyä yhä kauemmaksi, vaan tämä linja on pidettävä johdonmukaisesti.

– Kristillisdemokraatit suhtautuvat siksi kielteisesti yhteisvastuun kasvattamiseen esillä olevilla elementeillä.

 

 

Ylös