”Laaturekistereiden rahoitus on saatava valtion budjettiin”

1.10.2021 klo 14:16 Politiikka Samuli Rissanen

– Laaturekisterit ovat tärkeä osa tiedolla johtamista. Laaturekistereiden säännöllinen rahoitus on on olennaisen tärkeää ja sen vuoksi rahoitus on saatava valtion budjettiin, kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

Munuais- ja maksaliitto vaatii, että laaturekistereiden rahoitus järjestetään pitkäjänteisesti valtion budjetista.

Suomen munuaistautirekisteri on yksi kymmenestä terveydenhuollon laaturekisteristä, jotka edelleen odottavat laaturekisteriasetuksen voimaantuloa ja pysyvää rahoitusta.

Terveydenhuollon laaturekisterit ovat keskeisessä roolissa, kun potilaille halutaan tarjota tietoon perustuvaa ja kustannusvaikuttavaa hoitoa.

Terveydenhuollon laaturekisterit ovat keskeisessä roolissa, kun potilaille halutaan tarjota tietoon perustuvaa ja kustannusvaikuttavaa hoitoa.

Laaturekistereihin kerätään tietoja eri hoidoista ja niiden vaikutuksista ja niiden avulla voidaan havaita terveydenhuollon palvelujen kehittämistarpeita sekä edistää hoidon yhdenvertaisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadukasta hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Tulevassa sote-uudistuksessa terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Jotta uusilla hyvinvointialueilla pystytään tarjoamaan oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita, tarvitaan ajantasaista tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Tiedolla johtaminen ei ole mahdollista, jos ei ole saatavilla laaturekisterien tarjoamaa tietoa eri hoitojen vaikuttavuudesta.

Eduskunnan maksa-, munuais- ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanuksen mukaan laaturekisterien käyttö ja rahoitus on tärkeää, koska laaturekisterien avulla pystytään seuraamaan näyttöön perustuvien hoitosuositusten toteutumista ja tunnistetaan ja jaetaan hyviä hoitokäytäntöjä.

– Laaturekisterien tuottamaa tietoa käytetään hoidon laadun jatkuvaan kehittämiseen ja voidaan varmistua terveydenhuollon tasa-arvoisuudesta. Tämä on keskeistä kansalaisten laadukkaiden, yhdenvertaisten ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja turvaamisessa, Tanus sanoo

Munuaistautirekisteri ylläpitää tietokantaa Suomen dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaista ja julkaisee vuosiraportissaan keskeisimmät tiedot aktiivihoitoon tulleista ja hoidossa olevista potilaista.

Vuosiraportissa julkaistaan myös tietoja hoidon laatumittareista alueittain ja sairaanhoitopiireittäin. Sairaalat hyödyntävät tietoja hoidon laadun kehittämisessä ja resursoinnin suunnittelussa.

Munuaistautirekisterin vuosibudjetti on vain noin 90 000 euroa, kun yhden sairaaladialyysissä olevan potilaan hoito maksaa vuodessa vähintään noin 50 000 euroa.

Munuaistautirekisteri odottaa edelleen laaturekisteriasetuksen valmistumista ja lakisääteistä asemaa. Pelkkä asetus ei kuitenkaan riitä, vaan lakisääteisen aseman saaville laaturekistereille tulee osoittaa valtion budjetista riittävät taloudelliset resurssit.

– Ihmisten on voitava luottaa siihen, että hoito on valtakunnallisesti tasalaatuista ja oikea-aikaista. Kansallisen munuaistautirekisterin kehittäminen ja sen sisältämän tiedon hyödyntäminen vahvistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon edellytyksiä tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita munuaissairauksia sairastaville. Tämä hyödyttäisi ammattilaisia, potilaita ja yhteiskuntaa,  kansanedustaja Mia Laiho arvioi.

 

Ylös