Hallitustunnustelut alkoivat – Kaikkiaan 24 kysymyksellä seulotaan, mitkä puolueista jatkavat hallitusneuvotteluihin

14.4.2023 klo 13:09 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskuntaryhmät saivat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta 24 kysymystä vastattavakseen. Kysymyksiä on laidasta laitaan on niin taloudesta, sotesta, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kuin ilmastopolitiikastakin.

Hallitustunnustelut alkoivat tänään eduskunnassa. Suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen oli kutsunut kaikkien eduskuntaryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovittiin hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä.

Eduskuntaryhmät valitsivat eduskunnan väliaikaisena puhemiehenä toimivan Petteri Orpon hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjäksi.

Orpo antoi eduskuntaryhmille kysymykset, joihin niiden on vastattava tiistaihin puoleen päivään mennessä. Vastaukset julkistetaan määräajan päätyttyä.

Tunnustelujen tarkoituksena on selvittää, löytyisikö eduskuntaryhmiltä yhteinen tilannekuva ja tavoitteet hallituksen muodostamiseksi. Tunnustelujen jälkeen hallitustunnustelija kertoo puolueet, joiden kanssa jatketaan varsinaisiin hallitusneuvotteluihin. Orpo on arvioinut, että tunnustelut olisi saatu päätökseen vappuun mennessä.

Kysymyksiä on tällä kertaa kaikkiaan 24. Niissä tiedustellaan eduskuntaryhmiltä muun muassa niiden suhtautumista talouden sopeutukseen, verotuksen kannustavuuden kehittämiseen sekä työmarkkinoiden uudistamiseen.

Soten puolelta kysymyspatteristoon valikoituivat keinot hoitojonojen ja hoitajapulan suitsimiseen sekä vanhustenhoidon kohentaminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy.

Kysymyksiä on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, Natosta ja Ukrainan tukemisesta sekä puolustukseen käytettävistä määrärahoista, joista puolueet olivat liikuttavankin yksimielisiä kuluneen eduskuntakauden päätöksissä ja vaalikeskusteluissa.

Sari Essayah saapui hallitunnusteluihin eduskuntaryhmän pääsihteeri Marjo Loposen sekä Peter Östmanin kanssa. (Kuva: Hanne Salonen/eduskunta)

Kristillisdemokraateista tunnusteluja koskevaan infotilaisuuteen osallistui puolueen puheenjohtaja Sari Essayah, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman ja eduskuntaryhmän pääsihteeri Marjo Loponen.

Hallitustunnustelija Orpon kysymykset eduskuntaryhmille:

1. Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne saada aikaan?

2. Yhdyttekö valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron 8.12.2022 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamistarpeesta? Sitoudutteko valtiovarainministeriön virkatyönä esittämään julkisen talouden tasapainottamisen mittaluokkaan tulevalla vaalikaudella? Millä keinoilla olette valmiita tasapainottamaan julkista taloutta?

3. Miten edistäisitte verotuksen kannustavuutta? Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteenne verotuksen kehittämisessä?

4. Oletteko valmiita sitoutumaan siihen, että seuraava hallitus asettaa julkista taloutta vahvistavien työllisyystoimien tavoitteeksi 100 000 uutta työllistä? Mitkä ovat tärkeimmät keinonne julkista taloutta vahvistaviksi työllisyystoimiksi? Millaisiin keinoihin olette valmiita työmarkkinoiden uudistamiseksi ja sopimisen vapauden edistämiseksi?

5. Miten vastaisitte laaja-alaiseen työvoimapulaan Suomessa? Millä keinoin lisäisitte kansainvälistä rekrytointia työvoiman saatavuuden turvaamiseksi?

6. Mitkä ovat tärkeimmät keinonne sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonojen purkamiseen? Mitkä ovat tärkeimmät keinonne hoitajapulan ratkaisuun?

7. Mitä keinoja käyttäisitte vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemiseksi ja inhimillisen hoivan turvaamiseksi kaikille ikääntyneille?

8. Miten vahvistaisitte lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia? Miten torjuisitte nuorten syrjäytymistä?

9. Miten huomioisitte eläkeläiset paremmin aktiivisena voimavarana yhteiskunnan rakentamisessa?

10. Millä keinoin nostaisitte suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa? Millä keinoin vahvistaisitte varhaiskasvatusta ja perusopetusta niin, että jokainen perusopetuksesta valmistuva nuori omaa riittävän luku-, kirjoitus- ja laskutaidon? Miten vahvistaisitte kulttuurialan toimintaedellytyksiä? Miten tukisitte liikunnallisen elämäntavan yleistymistä?

11. Oletteko sitoutuneet parlamentaarisen TKI-ryhmän hyväksymään tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä? Sitoudutteko varmistamaan, että Suomessa on riittävästi osaajia tutkimus- ja kehittämistyöhön?

12. Millä keinoin olisitte valmiita keventämään ihmisille, yrityksille ja julkiselle sektorille normeista ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia sekä hallinnollista taakkaa?

13. Millä konkreettisilla keinoilla parantaisitte suomalaisen ruoantuotannon ja metsätalouden tulevaisuutta?

14. Miten edistäisitte talouskasvua, elinvoimaa sekä yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä koko Suomessa? Miten vahvistaisitte Suomen houkuttelevuutta investointikohteena?

15. Millä keinoilla vahvistaisitte kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja investointikykyä muuttuneessa toimintaympäristössä?

16. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät keinot päästöjen vähentämiseksi? Millä keinoin olette valmiita edistämään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ja suomalaisten yritysten puhtaan viennin kasvattamista? Oletteko valmiita luomaan edellytykset uusille ydinvoimainvestoinneille ja pienydinvoimalle?

17. Miten torjuisitte luontokatoa ja vahvistaisitte luonnon monimuotoisuutta?

18. Sitoudutteko Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa ja puolustusliitto Natossa? Oletteko sitoutuneet aloitteellisen ja rakentavan EU-politiikan tekemiseen mahdollisessa hallitusvastuussa? Mitkä ovat mielestänne Suomen tärkeimmät EU-vaikuttamisen kohteet vaalikauden aikana?

19. Miten rakentaisitte Suomen roolia aktiivisena sekä turvallisuutta ja vakautta lisäävänä Naton jäsenenä? Oletteko valmiita pitämään puolustusmenot 2 prosentissa BKT:sta ja tekemään tarvittavat panostukset Suomen huoltovarmuuden turvaamiseen?

20. Sitoudutteko jatkamaan Ukrainan aseellista, poliittista, taloudellista ja humanitaarista tukemista?

21. Miten vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota? Oletteko sitoutuneet oikeusjärjestelmän ja poliisin toimintakyvyn takaavien resurssien varmistamiseen?  Millä keinoin torjuisitte jengi- ja nuorisorikollisuutta?

22. Sitoudutteko yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen Suomen rakentamiseen? Sitoudutteko kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittamiseen?

23. Mikäli saatte tavoitteitanne hallituksen ohjelmaan, oletteko valmiita osallistumaan Petteri Orpon kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon kokonaisuudessaan? Jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteuttamista hallituksen ulkopuolelta?

24. Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman tai hallituskokoonpanon osalta?

Ylös