KDS: Human och mera effektiv asylprocess

19.11.2019 klo 16:04 Nyheter Merja Eräpolku

Asyllagen har förändrats i etapper med syftet att minska på antalet asylsökande efter den stora flyktingvågen 2015. Flera av dessa åtgärder innebar avsevärda försämringar, både för de asylsökande och för Finland som nation. Det har visat sig att många med ett verkligt skyddsbehov trots det nekas asyl, samt att redan väl integrerade asylsökande, som både kan språk, studerar eller har arbete, har fått avslag på sin ansökan och därefter utvisats.

Kristdemokraternas svenska organisation, KDS, anser därför att Finlands nuvarande regering bör vidta följande steg för att rätta till de uppenbara missförhållandena.

– Rätten till asyl på humanitära grunder bör återinföras.

– Ifall den asylsökande har goda språkfärdigheter i något av de inhemska nationalspråken samt studerar eller har arbete och därmed kan försörja sig bör det räknas denne till godo i asylprocessen i en mycket större utsträckning än idag.

– Mer resurser bör sättas på att få kortare behandlingstider, det påverkar den asylsökandes välmående negativt att vänta orimligt länge på besked, samt kostar även samhället stora summor då många går sysslolösa länge.

– De asylsökande ska ha tillgång till kompetent och tillräcklig rättshjälp för att Finland ska leva upp till kraven på rättsskydd. Försämringarna som lagstiftarna gjorde 2016 har lett till en omfattande besvärsspiral, vilket är både ineffektivt och dyrt.

– Integrationsprocessen bör intensifieras, t.ex. borde språkstudier kombineras med yrkesstudier eller yrkespraktik. En snabbare och smidigare entré i arbetslivet gynnar både samhället och den enskilde.

– Inkomstgränserna för familjeåterförening är orimliga.

Ylös