KDS höll höstmöte

24.1.2020 klo 12:03 Artiklar Kurt Hellstrand

Kristdemokraternas Svenska Organisation (KDS) höll sitt höstmöte den 16 november i Karleby. Förutom behandlingen av stadgeenliga ärenden höll partiets första viceordförande, riksdagsman Peter Östman, en politisk översikt och framförde hälsningar från partiordförande Sari Essayah.

Bland många andra val valdes presidium för KDS för år 2020. Leo Byskata (Kronoby) omvaldes som ordförande, May-Gret Axell (Vasa) som 1. viceordförande och till ny 2. viceordförande valdes Daniel Tunér från Jakobstad. Övriga medlemmar i styrelsen är: Anne Peltomaa (Karleby), Marianne Rahja (Larsmo), Ingegerd Söderlund (Nykarleby), Leif Tast (Malax), Päivi Isuls (Kristinestad) och Jaana Shelby (St. Karins). På styrelsens möte 9.1.2020 kompletterades enligt mandat från höstmötet styrelsen med Siv Södö från Pedersöre. Som sekreterare fungerar Kurt Hellstrand.

Höstmötet godkände också två resolutioner av vilka den ena gällde bristen på svensk- och tvåspråkiga läkare, den andra humanare och effektivare asylprocesser.

I sin politiska översikt lyfte Östman fram den kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativbudget. KD:s alternativbudget innehåller 300 milj. euro bland annat för äldreomsorgen och bättre service till de äldre. Den torde vara den mest avvikande av alla alternativbudgetar samtidigt som den är fullständigt realistisk, framhöll Östman. KD:s alternativbudget skulle ge en inbesparning i statsbudgeten på ca 500 milj euro. Östman betonade också att det är den politiska viljan som styr vilka prioriteringar som görs.

Den största framtida utmaningen gäller åldringsvården. Regeringen har gått ut med löfte om förbättringar, men inte gett några klara svar på vad man tänker göra. Det har sagts att 4.400 nya vårdare behövs, men tillräckligt med medel har inte anslagits, sade Östman.

I den efterföljande, livliga diskussionen ställdes frågor om bl.a. asylprocesser, tros- och religionsfriheten och samarbetet mellan oppositionspartierna. Östman framhöll vikten av det förs en konstruktiv och ansvarsfull oppositionspolitik där oppositionsfronten agerar gemensamt i speciellt utskotten.

Ylös