Kristillisdemokraatit tyrmäävät luonnoksen translain kokonaisuudistukseksi, biologiaan perustuvan sukupuolikäsitteen romuttamisen vaikutukset arvioimatta

3.5.2022 klo 11:50 Eduskunta Merja Eräpolku

– Sukupuolen vahvistamista koskevalla lakiehdotuksella luovuttaisiin kaikista sukupuolikäsitteeseen liittyvistä objektiivisista kriteereistä. Samalla sukupuolen käsite muuttuisi täysin subjektiiviseksi tyhjentäen sen merkityssisällön, todetaan Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän lausunnossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 3. huhtikuuta mennessä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että nykyinen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voisi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä antoi oma-aloitteisesti esitysluonnoksesta lausuntonsa, jossa tuodaan esille translainsäädännön kokonaisuudistuksen lukuisia ongelmia ja ehdotuksen hyvin yksipuolinen valmistelu.

Nykyinen laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta edellyttää lääketieteellistä selvitystä yhtenä sukupuolen vaihtamisen edellytyksenä.

Juridisen sukupuolen vaihtamisen tarjoaminen ei ole käypää hoitoa usein hyvin kipeisiin haasteisiin, jota sukupuoliristiriidan kokemukseen liittyy.

– Olemme hyvin kriittisiä sille, että lääketieteellinen selvitys poistetaan juridisen sukupuolen vaihtamisen edellytyksistä. Tämä olisi karhunpalvelus niille, jotka kokevat sukupuoliristiriitaa. Terveydenhuollon ammattilaisen kohtaaminen prosessin aikana on aina sukupuoliristiriitaa kokevan etu ja lääketieteellisen selvityksen poistaminen voi heikentää sukupuoliristiriitaa kokevan ihmisen asemaa, Kristillisdemokraattien kansanedustajat toteavat lausunnossaan.

– Juridisen sukupuolen vaihtamisen tarjoaminen ei ole käypää hoitoa usein hyvin kipeisiin, syvällisiin ja monimutkaisiin haasteisiin, jota sukupuoliristiriidan kokemukseen liittyy.

Kristillisdemokraatit muistuttavat, että hyvin monilla ristiriitaa kokevilla asiaan liittyy monia esimerkiksi neuropsykiatrisia, mielenterveyden ja persoonallisuuden haasteita, joita tulisi käsitellä ja hoitaa jo ennen sukupuolen vaihtamiseen liittyvää prosessia.

Esityksessä ei ole lainkaan käsitelty sitä, millä perusteilla hakemus sukupuolen vahvistamisesta voitaisiin evätä, esimerkiksi jos olisi tuomio seksuaalirikoksesta. Lisäksi lääketieteellisen arvion poistaminen helpottaa lain väärinkäytösten mahdollisuutta.

Juridinen sukupuoli tarkoittaisi käytännössä samaa kuin sukupuoli-identiteetti.

– Esitetyn lain myötä ihmisen juridinen sukupuoli tarkoittaisi käytännössä samaa kuin sukupuoli-identiteetti. Kyseessä on hyvin iso periaatteellinen muutos, joka tyhjentää suurelta osin koko tasa-arvolain nykymerkityksessään.

Hedelmöityshoitolakia sovellettessa esityksen mukaan henkilön sukupuolena pidetään kuitenkin lisääntymisbiologista sukupuolta. Näin ehdotettu laki mahdollistaisi juridisille miehille, jotka ovat biologialtaan naisia hedelmöityshoidot raskaaksi tulemisekseen ja synnyttämisekseen – juridisista miehistä voisi näin tulla äitejä.

– Hedelmöityshoitoja raskaaksi saattamiseksi tulisi antaa naisille, jotka ovat myös juridisesti naisia. Jos juridinen mies synnyttäisi, tulisi mielestämme synnyttävän henkilön juridisen sukupuolen muuttua naiseksi.

– Pidämme ihmisten, lasten ja yhteiskuntarakenteiden vuoksi selkeyttä tärkeänä. Myös isän ja äidin merkitys on tärkeä, Kristillisdemokraatit toteavat lausunnossaan.

Lakiesityksen mukaan jatkossa lapsen synnyttäneen henkilön vanhemmuutta kuvaava nimike voitaisiin muuttaa isäksi. Tällaisten tilanteiden huomioon ottamiseksi eri lakien vanhemmuutta koskevia pykäliä ehdotetaan muutettavaksi siten, että viitattaisiin äidin sijaan ”siihen, joka on synnyttänyt lapsen”.

– Esitetty laki johtaa epäselvään tilanteeseen sen osalta, mitä kyseiset sanat tarkoittavat.

Tieto ihmisen biologisesta sukupuolesta on tarpeellinen useissa tilanteissa.

– Esitetty laki synnyttää tilanteen, missä kansalliseen väestötietojärjestelmään tullaan ensi kertaa kirjaamaan rekisteritietoja ihmisten identiteettikokemuksista, KD:n eduskuntaryhmä toteaa ja muistuttaa, että tieto ihmisen biologisesta sukupuolesta on tarpeellinen useissa tilanteissa esimerkiksi terveydenhuollossa.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä lakiesitykset sisältävät ristiriitaisuuksia, ne on heikosti perusteltuja ja lisäksi vaikutusten arviointi on hyvin vähäistä ja yksipuolista. Ehdotettu laki aiheuttaisi voimaan tullessaan kauaskantoisia muutoksia yhteiskuntaan, joita esityksessä ei ole arvioitu käytännössä lainkaan.

– Esitys potentiaalisesti lisäisi mahdollisuuksia esimerkiksi naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään, mistä muutamissa maissa on joitain esimerkkejä. Sukupuolen vahvistamisen yhteydessä lakiesitys tarjoaisi mahdollisuuden saada uusi henkilötunnus hakemuksesta helposti, ja henkilötunnus olisi uusi joka kerta sukupuolta vahvistettaessa.

– Harkitsemattomien ratkaisujen myötä nousee riski siitä, että oikeudellinen sukupuoli vaihdetaan jonkun ajan kuluttua takaisin alkuperäiseksi. Useat väestötietojärjestelmään kohdistuvat muutokset aiheuttavat haasteita henkilön tunnistettavuudelle ja väestötietojärjestelmän toimivuudelle.

Lakiesitys välttämättä ansaitsisi paljon syvällisemmän vaikutusten arvioinnin.

– Pyrkimys irtauttaa lainsäädäntö ja keskeinen arkielämän käsite biologian ja fysiologian todellisuudesta on niin perustavanlaatuinen, että lakiesitys välttämättä ansaitsisi paljon syvällisemmän vaikutusten arvioinnin, KD:n eduskuntaryhmä toteaa laajassa lausunnossaan.

Lausuntokierrokselle lähetetyssä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sukupuolen vahvistamisesta. Lailla kumottaisiin laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi steriloimislakia, äitiysavustuslakia, kansaneläkelakia, kotikuntalakia, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia sekä äitiyslakia. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan.

Lainsäädäntömuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan pääosin vuoden 2023 alusta, eli käsittely eduskunnassa pitäisi saada valmiiksi nopeasti syyskauden aikana ennen vaalikauden päättymistä.

Ylös