Östman: ”Finland bör aktivt delta i uppbyggandet av en nordisk dimension inom Nato”

17.5.2022 klo 13:53 KD-Svenska Merja Eräpolku

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen instämmer i statsrådets ståndpunkt enligt vilken Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Precis som utrikesutskottet i sitt betänkande, anser Kristdemokraterna att man bör fortsätta med det organiserade och systematiska förstärkandet av den nationella försvarsförmågan.

– Dessutom behöver vi förstärka Finlands säkerhet med tätare internationella partnerskap än tidigare. Sverige är vår mest centrala partner som vi samarbetat med länge. En av de mest betydande effekterna av Finlands och Sveriges gemensamma Nato-beslut är att Norden formar ett tätare och starkare försvarsområde än tidigare. Finland bör aktivt delta i uppbyggandet av den här nordiska dimensionen inom Nato, betonade riksdagsledamot Peter Östman i sitt gruppanförande för Kristdemokraterna.

Att kunna skapa militära avskräckningseffekter är ett av de viktigaste värdena i partnerskapen.

– Ju starkare partners, desto större är avskräckningseffekten.

– Efter att medlemsansökan lämnats in bör vi diskutera hurdan säkerhetspolitisk roll Finland tar som medlemsland i Nato. En aktiv och proaktiv diplomati samt en utrikes- och säkerhetspolitik som främjar stabiliteten är viktig även efter ratificeringen av medlemskapet.

Östman påminde om att flera utskott i sina utlåtanden lyfte fram försörjningsberedskapen.

– En tillräcklig inhemsk produktion av försvarsmateriel, fungerande havstransporter och livsmedelssäkerheten är nödvändiga för Finland. Finland måste ha en tillräcklig beredskapsnivå och självförsörjning för de mest nödvändiga nyttigheterna.

– Ryssland är vår granne även i fortsättningen även om en besvikelse nu ersatt förtroendet. Vi måste finna professionella sätt och ramar för samarbete och samverkan inom civilsamhället även i fortsättningen, konstaterade Östman.

Ylös