KDS anser att reformen med förlängd läroplikt borde underbyggas bättre

19.11.2020 klo 11:15 Nyheter Merja Eräpolku

– Vi befinner oss i en krissituation i vårt land. I denna osäkra tid är det inte ansvarsfullt att tvinga igenom en reform med förlängd läroplikt, anser KDS resolution antagen på höstmöte den 7 november.

Det råder ingen absolut enighet inom skolvärlden, som borde vara den tongivande experten värd att lyssna på. Enligt Rektorerna rf. motsätter sig över hälften av rektorerna hela reformen och 47 % anser att reformen bör senareläggas. Även Kommunförbundet är inne på samma linje.

Inom andra stadiet, och speciellt yrkesutbildningen, är procenten avbrytande stor och en satsning på dessa skulle kräva tilläggsmedel. Det är viktigt att se till att finansieringen riktas till undervisning, handledning och stöd.

KDS anser att reformen borde underbyggas bättre och inte forceras fram redan inkommande skolår. Det är att skapa ytterligare stress i en lärarkår som berömvärt har klarat av en stor omställning i samband med distansundervisning.

Ylös