KD efterlyser skattestimulans

30.11.2020 klo 09:07 Kolumner Peter Östman

Regeringens budgetförslag för 2021 uppgår till 64,2 miljar­der euro i utgifter, medan inkomsterna utgör endast 53,4 miljarder euro. Statsbudgeten för 2021 uppvisar således ett underskott på 10,8 miljarder euro.Underskottet i år uppgår till 17,6 miljarder euro. Stats­skulden stiger till rekordhöga 135 miljarder euro.Det är förvisso viktigt att staten tar de största smällarnaav coronakrisen. Kommunerna, sjukvårdsdistrikten och före tag som förlorat intäkter och blivit av med sin utkomst behöver verkligen stöd i den här situationen. Däremot anser vi att regeringen bör inhibera projekt som på lång sikt ökar kommunernas, företagens och skattebetalarnas börda.

KD:S riksdagsgruoo offentliggjorde i veckan sitt alter­nativa budgetförslag. Vi föreslår skattesänkningar för att hålla ekonomin igång under coronakrisen. I vår alternativbudget föreslårvi skattesänkningar för nästanen miljard euro, bland annat en sänkning av inkomstskatten och en ökning av hushålls avdraget. Vi föreslår att bränsleskatte­höjningen som trädde i kraft i år inhiberas, likaledes en inhibering av energiskattehöjningen som planerats träda i kraft nästa år. Dessa höjningar är orättvisaför både privatpersoner och transport branschen.

Vi före­slår också ändringar i index­justeringar som berör inkomst­beskattningen. Genom det skulle beskattningen lindras i alla inkomstklasser. Ytterligare föreslår vi att stödet för när­ståendevård ska vara skattefritt.Under den svåra ekonomiska situationen föreslår KD endast måttliga ökningar av de offentliga utgifterna. De största ökningarna är relaterade till att förbättra äldre­omsorgen, införandet av terapigarantin och stöd till barn­familjer. Gruppen föreslår att avgiften för syskon avskaffas helt inom barnomsorgen.

Riksdagsgruppen godkänner inte regeringens planer på att utöka den obligatoriska skolgången. Projektet bör skrin­läggas. I stället för att utöka den obligatoriska utbildningen skulle KD fokusera på åtgärder för att hjälpa de elever som behöver extra stöd.Statens inkomster skulle vi stärka genom att införa en hälso baserad skatt för tillsatt socker. KD vill också införa en begränsning av skatteavdraget för arbetsmarknadsorganisa­tionernas medlemsavgifter.

Utgiftssidan skulle vi också minska genom en reform av bostadsbidragssystemet. Som engångsintäkter föreslår vi en minskning av Klimatfondens och Sitras kapital. Intäkterna från Sitra skulle användas till stöd för sådana företags drivna utvecklingsprojekt som kan generera ny tillväxt och fler jobb.

KD:s riksdagsgrupps budgetförslag skulle ge staten nya intäkter och besparingar för sammanlagt 1,6 miljarder euro. Även om utgifterna skulle öka med 322 miljoner euro och skatteintäkterna minska med 893 miljoner euro, skulle KD:s budgetförslag ändå minska lånebehovet med nästan en 0,5 miljard, det vill säga 467 miljoner euro.Som tillägg till vår skuggbudget presenterade vi också ett sysselsättningspaket, som skulle generera 100 000 fler syssel satta de närmare åren.

Ylös