Lääkäriliiton kanta eutanasiaan edelleen kielteinen, hyvä saattohoito tärkeintä

11.12.2020 klo 14:36 Kotimaa Merja Eräpolku

Lääkäriliitto pitää tärkeänä laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon varmistamista jokaiselle sitä tarvitsevalle potilaalle. Palliatiivisen hoidon toteutumisen puutteita ei pidä ratkaista eutanasialla tai lääkäriavusteisella itsemurhalla.

Suomen Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista ja sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Lääkäriliiton valtuuskunta päätti laajan keskustelun jälkeen, että liiton torjuva kanta eutanasiaan säilyy ennallaan. Eutanasia kuitenkin jakaa lääkärien mielipiteitä. Vastauksia syys-lokakuussa tehtyyn tuoreeseen, liiton jäsenten mielipiteitä eutanasiasta kartoittaneeseen kyselyyn kertyi lähes 7 000. Näkemykset eutanasian laillistamisesta jakaantuivat lähes tasan puolesta ja vastaan.

Kolmasosa työikäisistä vastaajista ilmaisi vastustavansa eutanasian laillistamista jyrkästi, kun taas varmoja kannattajia oli neljäsosa. Opiskelijoiden näkemykset eutanasian suhteen olivat sallivampia kuin työikäisten. Lääkäreiden suhtautuminen eutanasian laillistamiseen ei ole muuttunut edellisestä vuoden 2013 kyselystä.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen nähdään tuoreen kyselyn perusteella tärkeänä. Kyselyssä 57 prosenttia työikäisistä lääkäreistä oli joko osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että riittävällä saattohoidolla ja kivunhoidolla tarvetta eutanasiaan ei ole.

Eutanasian kannattajistakin joka viides oli sitä mieltä, että jos palliatiivinen hoito ja saattohoito olisi riittävää, eutanasiaa ei tarvittaisi.

Mielipiteet koskien lääkäriavusteista itsemurhaa ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan. Työikäisistä lääkäreistä 45 prosenttia oli sitä mieltä, että lääkärin tulee voida avustaa potilastaan itsemurhassa. Hieman tätä useampi (48 %) suhtautui lääkäriavusteiseen itsemurhaan kielteisesti.

– Vaikka lääkäriavusteisen itsemurhan suhteen mielipiteet ovat muuttuneet sallivammaksi, vain 40 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoi muutosta eutanasiaa tai lääkäriavusteista itsemurhaa koskeviin Lääkäriliiton kantoihin. Osa eutanasiaa kannattavista lääkäreistä ei kuitenkaan halunnut, että Lääkäriliiton kantaa tulisi muuttaa, sanoo Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Kokemus kuolevien potilaiden hoidosta lisää kriittisyyttä eutanasiaa kohtaan

Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Miehet olivat kyselyn mukaan naisia useammin eutanasian laillistamisen kannalla.

– Jäsenkyselyn lisäksi asiasta on keskusteltu laajasti liiton valiokunnissa ja eettisessä neuvottelukunnassa. Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat eettisesti erittäin vaikeita asioita lääkäreille. Yhteiskunnallinen keskustelu asiasta jatkuu ja Lääkäriliitto jatkaa keskustelua jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa, toteaa Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

– Lääkärin tehtävänä on mahdollisimman hyvä ja inhimillinen hoito sekä kärsimyksen lievittäminen elämän loppuvaiheessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hyvä saattohoito asuinpaikasta riippumatta ja saattohoidon resurssien turvaaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen on ensisijaista, painottaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin

Keskeiset käsitteet:

Palliatiivinen hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Se on elämänlaatua tukevaa kokonaishoitoa, jossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen.

Saattohoito on se osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu kuoleman läheisyyteen viimeisille elinviikoille tai kuukausille.

Eutanasialla tarkoitetaan potilaan vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellista potilaan elämän lopettamista lääkkeitä antamalla. Tarpeettomista ja vaikuttamattomista hoidoista pidättäytyminen ja niiden lopettaminen ovat osa hyvää hoitokäytäntöä.

Lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittaa henkilön vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellisesti antamaa apua henkilölle itsemurhan suorittamiseksi saattamalla henkilön käyttöön lääkkeitä, jotta tämä voi itse ottaa ne.

 

Ylös